தமிழ்நாடு ஓவியம் தொழிற்பயிற்சிமையம் AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED TRAINING CENTER

நெ 30,அம்மன் கோயில் தெரு சித்தூர் ரோடு
திருத்தணி 631209 திருவள்ளூர் மாவட்டம்
(PWD office ) எதிரில்

தமிழ்நாடு அரசு தொழிற்நுட்ப சான்றிதழ் கல்வி

  • வேளாண்மையியல் (Agriculture )
  • தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering )
  • ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model Drawing )

APPLICATION
DOWNLOAD LAST DATE -22-05-2020

1 thought on “தமிழ்நாடு ஓவியம் தொழிற்பயிற்சிமையம் AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED TRAINING CENTER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *