வேளாண்மையியல் (Agriculture ) பயிற்சிக் கட்டணம் 3700

தையற்கலை ஆசிரியை (Cutting & Embroidering) பயிற்சிக் கட்டணம் 3600

ஓவிய ஆசிரியர் (Free hand outline model Drawing ) பயிற்சிக் கட்டணம் 3650